Portfolio

Indiani metropolitani. 20 febbraio 1977